Other language: Nederlands

General terms and conditions

Gelieve onderhavige algemene voorwaarden samen met onze privacy-regeling, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Carlight International, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Prijzen en levering De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen. Onze aanbiedingen gelden voor u tot 30 dagen na bekendmaking, voor zover niet anders is aangegeven.

Levering en betaling De levering geschiedt franco thuis. Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk.
Betaling: particulieren vooruit of onder rembours, bedrijven op rekening na goedkeuring administratie.

Garantie Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering, verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn schriftelijk worden gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiŽle gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Indien het voorgaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verzoeken om annulering van de koopovereenkomst of een korting op de aankoopprijs krijgen. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent.

Betaling, wij leveren tegen vooruit betaling per of onder rembours. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie. Wissels en cheques worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiŽle rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiŽle positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Nederlandse Staat van toepassing.

Vrijwaring voor gevolgschade, Carlight International is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriŽle schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.